Systém včasného varovania

Tento systém slúži ako nástroj na kontrolu základných meraných veličín a to najme elektriky, vody a plynu. Veľmi dôležitá je tu však ochrana pred neočakávanými haváriami na možných prenosových súpravách. Zariadenie poslúži aj na prehľad koľko sa reálne spotrebovalo energie, prípadné dokáže zmerať aj iné veličiny. Pri tomto systéme platí jedno nepísané príslovie a to že „nikto to nepotrebuje pokiaľ sa niečo nestane“ . Ak sa obzrieme dozadu na všetkých našich zákazníkov, ktorým sme systém už realizovali, samy povedali že investícia by sa rýchlo vrátila, pokiaľ by systém včasného varovania mali už dávno nainštalovaný. Jedná sa hlavne o to, že ak ste napríklad podnikateľský subjekt a havária sa stane na Vašom zariadení, všetky škody hradíte vy (ako majiteľ) a zároveň aj vyšší účet za spotrebované množstvo. Inak povedané potrebuje rýchlo zistiť, či nastala nejaká havária a rýchlo zareagovať na vzniknutú situáciu, aby ste vedeli obmedziť všetky škody minimum. A práve na túto funkciu slúži náš systém. Pre bližšie vysvetlenie problematiky uvádzame nasledovný príklad :

Modelová situácia : Veľký areál

Predstavte si, že ste majiteľom veľkého areálu, v ktorom máte rôzne budovy, ale aj  priemyselné haly a tie následne ďalej prenajímate iným firmám na ich podnikanie. Do celého areálu na  rôznych miestach sú k Vám privádzané hlavné potrubia na vodu, plyn ale aj elektriku. Kontrolovať elektrickú energiu svojím spôsobom nie je potrebné a túto službu poskytnú aj mnohý popredný dodávatelia. Čo ale zatiaľ neposkytujú je elektronický výpis každý deň o aktuálnej spotrebe. Napríklad túto funkciu umožňuje náš systém. Čo je však veľmi dôležité je práve kontrola vody a plynu a hlavne pre tieto dve veličiny slúži náš systém včasného varovania, aby ste dokázali včas zistiť, že sa niečo stalo.

Ako to funguje ?

Pri veľkom areály sa najskôr vypočíta priemer štandardnej spotreby pre všetky merané veličiny. Následne si zadefinujeme výsledky tohto priemeru, čiže štandardné denné spotreby do systému, ktoré budú napríklad 100m3/deň pri plyne, 1000l úžitkovej vody a 500kW elektrickej energie. Pri poruche, čiže pri havárií systém včasného varovania okamžite pošle signál o prekročení daných maximách a pošle správu prostredníctvom mailu alebo SMS. Zjednodušene povedané, ak máte dennú spotrebu vody za jeden deň cca 1000l na celý areál, v prípade havárie to už bude 1000l vody za hodinu, čo bude automaticky vyhodnotené ako havária na potrubí. Po zistení tohto stavu, už budete môcť rýchlo reagovať na vzniknutú situáciu, čím enormne znížite náklady za odstránenie havárie.

Princíp riešenia systému včasného varovania ?

Každé odberné miesto je vybavené svojim meračom. Všetky tieto merné jednotky spĺňajú náležité bezpečnostné normy a sú zapečatené, aby s nimi nemohol nikto samovoľne manipulovať. My budeme potrebovať z každej tejto jednotky určitý elektronický výstup, ktorý napojíme do nášho systému včasného varovania. Povedané laicky, musíme každú meraciu jednotku od-plombovať a naspäť znova zapečatiť, a samozrejme že to všetko realizujeme v spolupráci hlavnými dodávateľmi energií. Na záver už iba naprogramujeme a otestujeme náš systém a odovzdáme ho do reálnej prevádzky.

Záverom:

Naša firma J&P Technology GROUP realizujeme takéto systémy na kľúč. To znamená, že dokážeme vybaviť všetky potrebné povolenia a následne dodať aj riešenie. Nakoľko sú ale tieto systémy veľmi individuálne pre každého zákazníka, je potrebné sa osobne stretnúť a podrobne prediskutovať danú problematiku a zistiť čo je naozaj potrebné strážiť. Vieme poradiť aj pri automatizácií budov, prípadne vypracovať celé riešenie tak, aby bolo úplne samostatné. Napríklad v prípade havárie vody nainštalujeme na potrubie elektronický uzáver vody, ktorý sa v sám uzavrie, pokiaľ sa vyhodnotí havária. Riešení je samozrejme viac a preto je naozaj potrebné osobné stretnutie buď u Vás, prípadne v našom sídle firmy. 

Navigacia

Ďalšie J&P Technology stránky a projekty

Copyright and J&P-MEDIA J&P Technology s.r.o.
Made with in Bratislava Slovakia 2015.